عباسیم., عزیزیف., شمسی گوشکیا., ناصری رادم., & اکبری لاکهم. (2012). تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 11-44. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3629