روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع., & محمدیس. (2021). پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35934