محسن‌پورم., & طاهری گودرزیح. (2021). همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-17. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35869