دانیالیس., & مظلوم‌رهنیع. (2022). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-19. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35670