محمودیم., مهاجرانب., & رزاقیم. (2022). تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-16. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35618