هوشمندم., & لعلیم. (2021). روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35337