عربی ص. (2021). انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1–5. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35138