قارونیک., یعقوبی‌پورف., قارونیب., بختیارم., بختیارک., بیرجندیم., & بستامیف. (2021). بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35011