قربانقلیت., ثناگوا., پهلوان‌زادهب., & جویباریل. (2021). ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34791