سوریح., کدیورپ., کرامتیه., & حسن‌آبادیح. (2021). تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-17. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34075