باشکوهم., & بیگی فیروزیا. (2021). تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.33890