جلالیانع. (2021). کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-14. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.33769