حاج‌کرمیپ., حجازیا., & موسویف. (2021). راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.32280