قاسم‌زاده علیشاهیا., زاهد بابلانع., معینی‌کیام., کاظمیس., مکلفخ., & دیوبندا. (2021). تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-18. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.31514