خسروپناهع., سادات حسینیا., & دهقان نیرین. (2021). مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-14. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29889