مهدیون س., پوشگان ز., ایمانی‌پور م., & رزاقی ز. (2017). ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 11(40), 7–14. https://doi.org/10.22037/mej.v11i40.17898