مهدیونس., پوشگانز., ایمانی‌پورم., & رزاقیز. (2017). ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 11(40), 7-14. https://doi.org/10.22037/mej.v11i40.17898