محمد علیزاده ا., داوری ف., منصوری م., & محمدنیا م. (2017). تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 10(38), 59–68. https://doi.org/10.22037/mej.v10i38.15879