عباسی م. (2016). سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 7–12. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14563