بسامی م. (2016). اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 169–196. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14562