طباطبایی ف. س. (2016). مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 147–168. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14561