برهانی ف., & عباس‌زاده ع. (2016). تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 122–146. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14560