زرگران آ., محقق زاده ع., قاسمی ی., & مروت م. (2016). اخلاق پزشکی در ایران باستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 91–121. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14559