نصر س. ح., & عباسی م. م. (2016). دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 67–90. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14558