ساشادینا ع., زالی م. ع., & عباسی م. (2016). تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), 13–38. https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14555