طاهری م. (2016). راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3). https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14452