رحمانی منشادی ح. (2016). مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 157–195. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14451