ثقه الاسلام ط., رضایی ا., خوشکار ع., & موسوی م. ا. (2016). رشد اخلاق در انسان از ديدگاه دانشمندان اسلامي و روانشناسان جديد. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 141–155. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14450