ربانی م. (2016). نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره). مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 129–140. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14449