موسوی س. ر., & مهدیخواه ز. (2016). تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 119–127. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14448