عزيزي م. ح. (2016). داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 93–118. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14445