نظري‌ توكلي س. (2016). ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 73–92. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14444