عباسی م. (2016). در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 49–71. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14443