عزیزی ف. (2016). اخلاق در پژوهش های بالینی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 33–47. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14440