زالی ع. (2016). نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 11–32. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14439