عباسی م. (2016). سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), 7–10. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14436