K.C.A, J., & Jaswir, I. (2016). Ethics in Biotechnology. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(5), 99–134. https://doi.org/10.22037/mej.v2i5.12191