بزميش., & متولي زاده اردكانيع. (2016). ژن درماني و اخلاق پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 189-199. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12167