همتی مقدما., & زمانیم. (2016). اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 171-187. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12166