موسویس. ر., & مهدی خواهز. (2016). نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 159-170. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12165