کاظميع., ملكوتيج., & عباسیم. (2016). دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 135-146. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12163