جولاییس., & متولی زاده اردکانیع. (2016). ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 121-133. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12162