تابعيس. ض. ا., & پارساییح. (2016). رابطه پزشك و بيمار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 107-120. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12161