ترک مقدمل., عباسیم., & آزادانیز. (2016). تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 71-106. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12159