محقق دامادس. م. (2016). خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 13-44. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12157