عزیزیف. (2016). نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14), 7-10. https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.12117