گل‌محمدیانم., بهروزین., & یاسمی‌نژادپ. (2015). هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(33), 121-142. https://doi.org/10.22037/mej.v9i33.10323