(1)
ایمانی‌فر ن.; وقارسیدین س.; روشن‌زاده م.; افشار ل. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2017, 9, 141-166.