(1)
مالکی م.; اشک تراب ط.; آتش‌زاده شوریده ف.; اسماعیلی س. جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2017, 9, 87-119.