(1)
ادیب حاج باقری م.; صفا آ.; امین‌الرعایایی یمینی ع. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2015, 9, 169-191.